Besluitvormingsorganen

Als overheidsinstelling beschikt het OCMW van Anderlecht over verschillende besluitvormingsorganen.

Die organen:

 • tekenen voor het beheer en de organisatie van het OCMW;
 • adviseren over diverse aan het OCMW of de sociale thematiek gerelateerde onderwerpen;
 • hebben beslissingsbevoegdheid.
Voorzitterschap

Aan het hoofd van het OCMW staat de Voorzitter. Hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke dossiers. De Voorzitter wordt gekozen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW).

Hij zit het Vast bureau en de bijzondere comités voor. Hij roept er tevens de vergaderingen van samen en legt de agenda’s vast. De voorzitter staat ook in voor de correcte uitvoering van de beslissingen van de Raad (RMW), van het Vast bureau (VB) en van de Bijzondere comités.

Samen met de Secretaris-generaal tekent de Voorzitter:

 • de beraadslagingen van het Vast bureau (VB);
 • de beraadslagingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW);
 • de beraadslagingen van de Bijzondere comités;
 • de publicaties;
 • de akten en briefwisseling van het OCMW;
 • etc.
Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)

Het OCMW van Anderlecht wordt aangestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW). Die Raad telt 12 leden en de Voorzitter. De leden komen één keer per maand in vergadering samen. Hierna een overzicht van de huidige leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

 • Mustapha AKOUZ, Président (PS-sp.a-cdH)
 • Brigitte TAYENNE (PS-sp.a-cdH)
 • Jean-Marie HAERTEN (PS-sp.a-cdH)
 • Fahim DE LEENER (PS-sp.a-cdH)
 • Joëlle HARDY (PS-sp.a-cdH)
 • Mohamed GARTI MOULKI (PS-sp.a-cdH)
 • Chris HORIMBERE (PTB)
 • Jean-Jacques BOELPAEPE(MR-Open Vld)
 • Stefaan VAN HEE (MR-Open Vld)
 • Jaouad ASSRI (MR-Open Vld)
 • José FERNANDEZ LOPEZ (DéFi)
 • Pascale PANIS (Ecolo-Groen)
 • Richard NTEZILYAYO ISHEMA (Ecolo-Groen)

De RMW staat in voor alles wat onder de bevoegdheid van het OCMW valt, tenzij de wet anders bepaalt. Hij stelt een Vast Bureau (VB) samen en richt tevens Bijzondere Comités op waaraan hij welomschreven bevoegdheden kan delegeren.

Specifiek voor het OCMW van Anderlecht zette de RMW drie Bijzondere Comités in de steigers:

 • Het Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst (BCSD);
 • Het Bijzonder Comité voor Hulp aan Senioren (BCHS);
 • De Consultatieve Raad van de Maatschappelijke Gebruikers (CRMG).
Vast Bureau
Het Vast Bureau (VB) wordt, overeenkomstig artikel 27 van de organieke wet, door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opgericht. De raad telt 4 leden. De voorzitter van het OCMW zit het VB voor. Het Vast Bureau is belast met de lopende zaken van het OCMW. Het is ook belast met de door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) gedelegeerde bevoegdheden.

Meerdere bevoegdheden worden aan het VB toevertrouwd, waaronder:

 • de aanstelling van het evaluatiecomité dat de Secretaris-generaal en de Financieel directeur moet evalueren.
 • de praktische organisatie van de aanwervings- en bevorderingsexamens voor de medewerkers;
 • de beslissingen inzake de tenlasteneming van diverse kosten;
 • het voorbereidend onderzoek van de ontwerpbegroting, de rekeningen en de begrotingswijzigingen;
 • de beslissingen inzake opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 • etc.
Bijzondere comités

De Bijzondere comités worden opgezet door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW). Het is ook de RMW die er de bevoegdheden van bepaalt. Momenteel zijn er drie Bijzondere comités:

Het Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Dat Comité telt 7 leden. De voorzitter van het OCMW zit het BCSD voor.

Het Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst is belast met:

 • de toekenning van diverse vormen van bijstand;
 • de beslissingen over de plaatsing van personen;
 • de terugvordering van behandelings- en verblijfskosten en de terugbetaling van de verleende steun;
 • de stichtingen: aanduiding van de begunstigden;
 • het beroep voor de Arbeidsrechtbank;
 • de prijswijzigingen van de diverse instellingen.

Het BCSD komt 6 keer per maand in vergadering samen.

Het Bijzonder Comité voor Hulp aan Senioren (BCHS)

Dat comité telt 8 leden. De voorzitter van het OCMW zit het BCHS voor.

De Secretaris-generaal, de directeur van woonzorgcentrum J. Vanhellemont of haar afgevaardigde assistent nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het BCHS.

Het Bijzonder Comité voor Hulp aan Senioren vergadert eenmaal per maand, behalve in juli en augustus, in de lokalen van woonzorgcentrum J. Vanhellemont (Puccinistraat 22), tenzij anders wordt beslist.

De bevoegdheden van het Bijzonder Comité voor Hulp aan Senioren zijn:

 • een gemotiveerd advies uitbrengen over het beheer van het rust- en verzorgingstehuis, evenals het voorbereiden van de beraadslagingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over dit onderwerp;
 • het uitbrengen van een advies over de volgende onderwerpen: aankopen, werken, animaties, problemen betreffende de bewoners, vaststelling van het aandeel van de tussenkomst van de bewoners en de bedragen van de als zakgeld toegekende toelagen;
 • een advies uitbrengen over de maaltijddienst van de dienst Thuishulp en de dienstverlening aan senioren.
Directiecomité

Het OCMW Directiecomité is verantwoordelijk voor het beheer van de verschillende diensten en de opvolging van projecten en beslissingen. Het zorgt ervoor dat het OCMW vlot verloopt.

Directriecomité

Het Directiecomité wordt geleid door de Secretaris-Generaal van het OCMW, Harold Peeters.

Het is opgedeeld in de secretaris-generaal, de directeur Financiën, de directeur van Human Resources, de directeur van Sociale Actie en de directeur van WZC J. Vanhellemont.

Secretaris-generaal

De secretaris-generaal van het OCMW, Harold Peeters, is het Hoofd van het personeel en zit het Directiecomité voor. Hij is verantwoordelijk voor het algemene beheer van de administratie en het vlotte verloop en de coördinatie van de diensten.

Mail: harold.peeters@cpas-anderlecht.brussels