Financiële steun

Recht op maatschappelijke integratie

Het “recht op maatschappelijke integratie” vervangt het “recht op een bestaansminimum”. Dit recht heeft heel wat weg van het bestaansminimum daar er ook hier sprake is van een minimuminkomen (het leefloon). Naast financiële bijstand stelt dit recht zich tevens tot doel mensen te helpen integreren in het sociale leven via werk, opleiding of studie.

Concreet houdt dat in dat je via het recht op maatschappelijke integratie:

 • in aanmerking kunt komen voor financiële bijstand en met name het leefloon
 • in aanmerking kunt komen voor hulp van het OCMW voor het zoeken naar werk, een opleiding, studies, etc.
 • in aanmerking kunt komen om samen met het OCMW een beroeps- of sociaal project uit te tekenen en met name een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het recht op maatschappelijke integratie via het OCMW van Anderlecht moet je absoluut voldoen aan zes bij wet vastgelegde voorwaarden:

 1. je bent Belg, of bent als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven, of je bent erkend vluchteling of staatloze, of een EU-onderdaan met een verblijfsvergunning voor meer dan drie maanden;
 2. je bent meerderjarig of door het huwelijk ontvoogd minderjarige, je bent minderjarig en zwanger of ongehuwd minderjarige met een of meer kinderen ten laste;
 3. je woont in Anderlecht;
 4. je beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen, je kunt er geen aanspraak op maken of je kunt er niet zelf voor zorgen via persoonlijke inspanningen, noch via andere middelen;
 5. je bent bereid te werken behalve wanneer gezondheidsredenen of andere bijzondere redenen je dit beletten;
 6. je hebt je rechten met betrekking tot andere uitkeringen van de Belgische of een buitenlandse Sociale zekerheid waarvoor je in aanmerking komt, laten gelden (werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoeding, …).

Meer info over die voorwaarden:
vind je onder meer in artikel 3 van de wet van 26 mei 2002.

Er gelden een aantal uitzonderingen op de voorwaarde met betrekking tot het hebben van je woonplaats op het Anderlechtse grondgebied. Die worden nagetrokken wanneer je bij onze diensten aanklopt.
Bovenop die 6 verplichte voorwaarden kan het OCMW je aanzetten tot het vragen van onderhoudsgeld bij wie de plicht heeft je te onderhouden (ouders, kinderen, partner, etc.) of tot het onderschrijven van een GPMI) (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie).

Voor te leggen documenten

 • identiteitsdocumenten;
 • de bewijsstukken van de eventuele inkomsten en lasten van je huishouden;
 • het bewijs dat je sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoeding) hebt aangevraagd en/of dat je er geen recht op hebt;
 • het bedrag van de kinderbijslag – Je meest recente bankafschriften;
 • je meest recente aanslagbiljet van de belastingen;
 • het attest einde bijstand van je eerdere OCMW;
 • je huurovereenkomst – Bewijsstukken dat je werk zocht of een opleiding volgde of het bewijs van je arbeidsongeschiktheid;
 • desgevallend, het bewijs dat je onderhoudsgeld hebt aangevraagd voor wie gescheiden of scheidend is;
 • wie eigenaar is van een woning moet ook het bewijs van de grootte van het kadastraal inkomen voorleggen.

Afhankelijk van je situatie kan je maatschappelijk werker je nog andere documenten vragen.

2

Recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling

Als je arbeidsgeschikt bent, kan het OCMW je helpen om werk te vinden en je zelfs, in bepaalde gevallen, een job aanbieden. In het kader van de tewerkstelling kan het OCMW zelf de rol opnemen van werkgever of via een financiële tussenkomst een deel van het loon van de tewerkgestelde begunstigde voor zijn rekening nemen. Die financiële tussenkomst moet worden beschouwd als een deel van de bezoldiging.

« Artikel 60-§7 »

Het OCMW kan de rol van werkgever opnemen en wie financieel door het OCMW wordt geholpen een betrekking voorstellen voor een beperkte periode van 1 tot maximum 2 jaar. Het OCMW is dan de werkgever en dankzij de arbeidsovereenkomst kan de betrokken werknemer worden opgenomen in het algemeen stelsel van de Sociale zekerheid. Daarbij is het tegelijk de bedoeling dat de werknemer beroepservaring opdoet en eventueel een opleiding volgt om na die eerste job regulier werk te vinden.

2

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Het OCMW zal je – behoudens gezondheids- of billijkheidsredenen – vragen om in te stappen in en deel te nemen aan een professioneel of sociaal project dat aan jouw wensen, mogelijkheden en situatie is aangepast.
Een dergelijk project kan bijvoorbeeld slaan op studies, een opleiding, het zoeken naar een eerste werkervaring.
Dat project wordt vastgelegd in een contract waarin jouw rechten en plichten evenals die van het OCMW worden bepaald.
Gedurende de looptijd van het project wordt er je een leefloon toegekend (in de mate dat aan alle voorwaarden voor het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie is voldaan).

2

Leefloon

Zolang je geen werk hebt of gedurende je GPMI-periode kan het OCMW je een leefloon (voorheen bestaansminimum) toekennen.
Het OCMW kan daarbij rekening houden met bepaalde inkomsten evenals, onder bepaalde omstandigheden, met de inkomsten van wie bij je inwoont (de partner, maar ook een ouder of kind). Het kan dan ook gebeuren dat je niet het volle bedrag van het leefloon krijgt omdat die inkomsten dan in mindering worden gebracht van het bedrag van het leefloon.

Opmerkingen

Het leefloon is een recht. Het moet dan ook niet worden terugbetaald, behalve:

 • indien je aanspraak kon maken op een ander inkomen in de periode dat het jou werd uitbetaald;
 • je onjuiste en/of onvolledige verklaringen hebt afgelegd over jouw situatie;
 • wanneer het OCMW je bij vergissing een te hoog bedrag heeft uitbetaald;
 • wanneer je leefloon moet worden herzien omwille van een wetswijziging.

De uitbetaling van de steun kan onder volgende omstandigheden worden opgeschort:

 • je vertrekt voor langer dan een maand naar het buitenland zonder het OCMW hiervan in kennis te stellen. Indien het OCMW van de reis in kennis wordt gesteld, blijft het leefloon gegarandeerd. Let op: als het verblijf langer dan 4 weken duurt of wanneer je in een kalenderjaar in totaal meer dan 4 weken in het buitenland verblijft, wordt de betaling van het leefloon opgeschort. Het OCMW kan ter zake een andere beslissing nemen indien uitzonderlijke omstandigheden dit verblijf rechtvaardigen;
 • wanneer je het voorwerp uitmaakt van een vrijheidsbeperkende maatregel;
 • indien je valse verklaringen hebt afgelegd;
 • wanneer het GPMI niet wordt nagekomen.
2

Equivalent leefloon

Die financiële bijstand kan worden toegekend aan wie niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een leefloon (bijvoorbeeld een minderjarige of een in het vreemdelingenregister ingeschreven vreemdeling), maar die zich in een gelijkaardige situatie bevindt.

Wettelijke voorwaarden

 1. je woont in Anderlecht;
 2. je bent meerderjarig of hiermee gelijkgesteld;
 3. je beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen, je kunt er geen aanspraak op maken of je kunt er niet zelf voor zorgen via persoonlijke inspanningen, noch via andere middelen;
 4. je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is;
 5. je moet je rechten op uitkeringen waarop je krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving recht hebt, laten gelden.

Facultatieve voorwaarden

Naast de twee wettelijke voorwaarden kan het OCMW het toekennen van bijstand nog koppelen aan vier andere voorwaarden. Dit moet dan wel worden verduidelijkt in de beslissing. Zo kan het OCMW je vragen:

 1. bereid te zijn om te werken;
 2. je recht op andere sociale uitkeringen (werkloosheidsvergoeding, ziekenfondsvergoeding, etc.) waarvoor je in aanmerking komt, te laten gelden;
 3. een contract met betrekking tot een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie te onderteken;
 4. onderhoudsgeld te claimen bij wie verplicht is je te onderhouden.

Aan wie zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan de bijstand worden geweigerd of gedeeltelijk of geheel opgeschort voor een periode van 1 tot 3 maanden.

Voor te leggen documenten

 • identiteitsdocumenten;
 • de bewijsstukken van de eventuele inkomsten en lasten van je huishouden;
 • het bewijs dat je sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoeding) hebt aangevraagd en/of dat je er geen recht op hebt;
 • het bedrag van de kinderbijslag – Je meest recente bankafschriften;
 • je meest recente aanslagbiljet van de belastingen;
 • het attest einde bijstand van je eerdere OCMW;
 • je huurovereenkomst – Bewijsstukken dat je werk zocht of een opleiding volgde of het bewijs van je arbeidsongeschiktheid;
 • desgevallend, het bewijs dat je onderhoudsgeld hebt aangevraagd voor wie gescheiden of scheidend is;
 • wie eigenaar is van een woning moet ook het bewijs van de grootte van het kadastraal inkomen voorleggen;

Afhankelijk van je situatie kan je maatschappelijk werker je nog andere documenten vragen.

2

Voorschotten op sociale uitkeringen

Wanneer je een aanvraag voor een sociale uitkering (pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoeding, kinderbijslag of uitkering als gehandicapte) waarop je recht hebt, aanvraagt, kan de verwerking ervan wel even op zich laten wachten. In afwachting van de beslissing van de instelling die jouw aanvraag voor een sociale uitkering behandelt, kan het OCMW je een voorschot toekennen.

Let op: Die bijstand dient te worden gezien als een lening. Het OCMW zal de som die jou als voorschot werd uitgekeerd terugvorderen bij de instelling die jou de sociale uitkering betaalt.

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • De bewijsstukken van de eventuele inkomsten en lasten van je huishouden
 • Het bewijs dat je sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoeding) hebt aangevraagd
 • Je huurovereenkomst
 • Het kadastraal inkomen van alle panden waarvan je eigenaard bent
 • De bewijsstukken dat je werk zoekt of een opleiding volgt of het bewijs van je arbeidsongeschiktheid.

Afhankelijk van je situatie kan je maatschappelijk werker je nog andere documenten vragen.

2

Bijkomende financiële steun

Naargelang je sociale en financiële situatie kan het OCMW je nog andere steun toekennen, zoals:

 • Een tussenkomst in de betaling van je verplichte ziekenfondsbijdragen
Het gaat hier om het opnieuw in orde brengen van jouw situatie bij het ziekenfonds.
 • Een tussenkomst in de ziekenhuisfacturen
 • Een tussenkomst in de aankoop van een bril of tandprothese
 • Een tussenkomst in de betaling van de energiefacturen of de huur
 • Een bon voor de aankoop van meubilair, kleding, maaltijden, etc.
Daarbij kan het gaan om voorschotten: in dit geval moet je het bedrag volledig of gedeeltelijk terugbetalen, indien het OCMW dit beslist. Let op: het OCMW komt slechts in laatste instantie tussenbeide en uitsluitend wanneer er geen enkele andere steun kan worden toegekend (bijvoorbeeld: ziekenfonds, etc.).

Voorwaarden

 1. je woont in Anderlecht;
 2. je bent behoeftig (om je staat van behoeftigheid te bepalen houdt het OCMW rekening met je inkomsten en je lasten)
 3. je rechten op een sociale uitkering laten gelden.

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • De laatste bewijzen van de betaling van je huur
 • De laatste bewijzen van de betaling van je facturen
 • De bewijsstukken van de eventuele inkomsten en lasten van je huishouden
 • Het bewijs dat je sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoeding) hebt aangevraagd en/of dat je er geen recht op hebt
 • De grootte van je kinderbijslag
 • Het attest einde bijstand van je eerdere OCMW
 • Je huurovereenkomst
 • Wie eigenaar is van een woning moet ook het bewijs van de grootte van het kadastraal inkomen voorleggen.

Afhankelijk van je situatie kan je maatschappelijk werker je nog andere documenten vragen.

2

Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen

Dergelijke financiële bijstand, bedoeld voor wie ertoe gehouden is krachtens een rechterlijke uitspraak onderhoudsgeld te betalen voor een kind of bij te dragen in de onderhoudskosten van een geplaatst kind, maakt het mogelijk om aan je verplichtingen te voldoen.

Voorwaarden

 1. je woont in Anderlecht;
 2. je ontvangt een leefloon of equivalent leefloon;
 3. je bent ertoe gehouden onderhoudsgeld of een bijdrage te betalen krachtens een uitvoerbare rechterlijke beslissing, een overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming of een verzoeningsakkoord voor een rechter;
 4. je legt het bewijs voor dat het volledige bedrag (of de gedeeltelijke bijdrage) van het onderhoudsgeld is betaald.

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • Informatie over de identiteit en de woonplaats van het kind/de kinderen voor wie je onderhoudsgeld of een gedeeltelijke bijdrage betaalt
 • Een kopie van de rechterlijke beslissing
 • Het bewijs van de volledige betaling van het onderhoudsgeld of van de gedeeltelijke bijdrage

Afhankelijk van je situatie kan je maatschappelijk werker je nog andere documenten vragen.

Bedrag van de hulp:

 • 50 % van het maandbedrag van het betaalde onderhoudsgeld (of van de gedeeltelijke bijdrage)
 • Maar, beperkt tot maximaal € 91,67 per maand (ongeacht het aantal kinderen waarvoor je betaalt)
2