Een vraag naar hulp indienen

Wil je bij het OCMW van Anderlecht sociale en/of financiële bijstand aanvragen? Hoe verloopt de procedure?

Stap 1: Een aanvraag indienen en een afspraak maken

Case 1: Je hebt nog geen dossier open op jouw naam bij het OCMW van Anderlecht of je dossier werd eerder afgesloten.
Wat wordt daaronder verstaan?
 • nooit eerder diende je een aanvraag in en je hebt nog geen Individueel Dossier (ID);
 • je had een dossier, maar je hebt al langer dan zes maanden geen steun meer ontvangen;
 • je werd tot op heden enkel geholpen door een tweedelijnsdienst (dienst Energie, Schuldbemiddelingsdienst, dienst Thuishulp, …);
 • tot op heden werden al je eerdere aanvragen geweigerd;
Hoe dien je een vraag naar hulp bij het OCMW van Anderlecht in?

Je hebt daarbij verschillende mogelijkheden:

 1. Je biedt je fysiek aan aan het Onthaal van het OCMW aan de Raymond Vander Bruggenlaan 62-64 in Anderlecht: In dat geval word je verwelkomd door een onthaalmedewerker die je gegevens en alle nodige informatie met betrekking tot je aanvraag opneemt. Hij of zij bezorgt je tevens een ontvangstbewijs en regelt, na controle van de territoriale bevoegdheid, een afspraak met een maatschappelijk assistent(e).
 2. Je belt naar het Contactcenter op het nummer 02 529 41 20
  In dat geval neemt de man of vrouw aan de telefoon je gegevens op, evenals de nodige informatie met betrekking tot je aanvraag. Hij of zij controleert vervolgens de territoriale bevoegdheid en legt een afspraak vast met een maatschappelijk assistent(e). Nog diezelfde dag wordt de afspraak via e-mail bevestigd.
 3. Je dient je aanvraag in via e-mail op volgend adres: contactcenter@cpas-anderlecht.brussels
  Indien de door jou verstrekte informatie voldoet, controleert een OCMW-medewerker de territoriale bevoegdheid, maakt een afspraak met een maatschappelijk assistent(e) en deelt je via e-mail de precieze datum mee. Als de in jouw e-mailbericht verstrekte informatie onvolledig is, neemt het OCMW contact met je op om de ontbrekende info aan te vullen.

Case 2: Je hebt bij het OCMW van Anderlecht al een dossier op jouw naam lopen en er werd je een vaste maatschappelijk assistent(e) toegewezen.

In dat geval moet je rechtstreeks contact opnemen met jouw vaste maatschappelijk assistent(e) om je aanvraag verder af te handelen.
Daartoe kan je met hem of haar contact opnemen via het persoonlijke e-mailadres “voornaam.naam@cpas-anderlecht.brussels” of tijdens zijn of haar permanentie-uren via telefoon op zijn of haar persoonlijk nummer.

Welke informatie heeft het OCMW nodig om een dossier op jouw naam te openen en te beheren?

1) Je NAAM en voornaam
2) Je Adres
3) Je RRN en/of je ID-nummer
4) Je telefoonnummer
5) Je e-mailadres


Voor wie geen verblijfsvergunning heeft:

6) Geboortedatum
7) Geboorteland (Eventueel: Geboorteplaats)
8) Nationaliteit
9) Geslacht (V – M – X)
10) Burgerlijke staat en Gezinssamenstelling (alleenstaand, ongehuwd, gehuwd, etc.).

Stap 2: De dag van de afspraak met de maatschappelijk assistent(e)

Je wordt verwelkomd in een onthaalkantoor door een maatschappelijk assistent(e) die het sociaal onderzoek voert en naar jouw vragen naar het OCMW toe zal informeren. Er dienen dan verschillende administratieve documenten te worden ingevuld en aangevuld en er word je ook gevraagd bepaalde documenten en informatie mee te brengen met het oog op een vlotte verwerking van je aanvraag.

Zo kunnen je er volgende documenten worden gevraagd:

 • je identiteitskaart;
 • je bankkaart;
 • je huurcontract;
 • het bewijs van je inkomsten (werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoedingen, loonfiche, kinderbijslag, pensioen, …) en van de leden van je gezin;
 • het bewijs van je lasten (huur, hypothecair krediet, energie, water, …);
 • desgevallend een attest dringende medische hulp / een medisch attest;
 • eventueel andere vereiste documenten voor het verwerken van je aanvraag (facturen, bestek, paramedisch voorschrift, etc.);

In overeenstemming met artikel 22 § 1, lid 2 van de wet van 26/05/2002 is het aan jou om het OCMW alle voor het nemen van een beslissing nuttige informatie spontaan te verstrekken en om ons onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging in jouw situatie; ook na de afspraak.

Stap 3: Opstellen van het sociaal verslag en presentatie ervan aan het Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

In aansluiting op het gesprek schrijft de maatschappelijk assistent(e) een verslag dat met het oog op het nemen van een beslissing inzake de aanvraag aan het BCSD wordt voorgelegd. Dat Comité is samengesteld uit politici – mannen en vrouwen – van de gemeente Anderlecht. De maatschappelijk assistent(e) beschikt over een wettelijke termijn van 30 dagen vanaf de datum van jouw aanvraag, om die aan het Comité voor te leggen. In overeenstemming met artikel 20 van de wet van 26/05/2002 kun je schriftelijk vragen om door het Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst, die voor het nemen van een beslissing over jouw dossier in vergadering samenkomt in het gebouw aan de Raymond Vander Bruggenlaan 62-64, te worden gehoord. Je kunt je tijdens die hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door de persoon naar jouw keuze. Belangrijk om te weten is dat ons Centrum en jouw maatschappelijk assistent(e) je over dit recht moeten informeren.

Stap 4: Na het voorleggen van de dossiers aan het Bijzondere Comité van de Sociale dienst (BCSD)

Eens je dossier door het BCSD werd behandeld en er een beslissing werd genomen inzake jouw aanvraag, word je hiervan na enkele dagen in kennis gesteld. Momenteel komt het comité elke maandag en twee keer per maand op donderdag in vergadering samen. Als je aanvraag werd goedgekeurd, worden de modaliteiten voor de steun je ook via die weg meegedeeld, evenals alle verder te vervullen formaliteiten of de verschillende nog over te maken documenten. Als je aanvraag wordt geweigerd, krijg je hiervan een bewijs met de redenen van die beslissing. Bepaalde documenten kunnen ook rechtstreeks naar je woonplaats worden gestuurd (bijvoorbeeld medische kaarten), andere dan weer rechtstreeks naar de zorgverstrekker (zoals bepaalde betalingsverbintenissen in het kader van een tenlasteneming).

Stap 5: Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

Je hebt dan twee mogelijkheden:

 1. Je betwist wettelijk de beslissing van het OCMW bij de Griffie van de Arbeidsrechtbank aan het Poelaertplein 3 te 1000 Brussel: Je hebt daartoe 3 maanden de tijd (de modaliteiten ter zake worden toegelicht in de brief met de beslissing die jou werd toegestuurd)
 2. Je vraagt om door het BCSD te worden gehoord. Daartoe neem je contact op met je vaste maatschappelijk assistent(e) die ervoor zorgt dat je zo snel mogelijk wordt gehoord.