Opdrachten van het OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Anderlecht (OCMW) is een openbare instelling belast met het verstrekken van sociale bijstand aan wie op het grondgebied van de gemeente woont.

Het is de bedoeling om via die sociale bijstand ervoor te zorgen dat eenieder een menswaardig bestaan kan leiden (artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 met betrekking tot de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn).

Het OCMW verstrekt het nodige advies, alle nuttige informatie en zet de vereiste stappen om de gebruikers in staat te stellen hun rechten op sociale prestaties te laten gelden.

Het OCMW helpt de burgers van Anderlecht met een waaier van steunmaatregelen die materieel, sociaal, socioprofessioneel, medisch-sociaal of nog, psychologisch van aard kunnen zijn.

Wettelijk kader

De opdrachten van de verschillende OCMW’s staan bepaald in de organieke wet van de OCMW’s van 8 juli 1976.

Artikel 1

« Iedereen heeft recht op sociale bijstand. Het doel is iedereen de mogelijkheid bieden om een menswaardig leven te leiden. »

Artikel 57, §1

« Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft als opdracht individuen en gezinnen de hulp te bieden die de gemeenschap verschuldigd is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. De aangereikte steun kan van materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische aard zijn. »

Voorgestelde steunmaatregelen

Het OCMW van Anderlecht ondersteunt de burgers van Anderlecht via diverse soorten van bijstand: