Partners

Sociale Coördinatie in Anderlecht

Binnen het Brussels Gewest werden in het kader van artikel 62 van de organieke wet van 8 juli 1976 Sociale Coördinaties opgezet. Het is daarbij de bedoeling om vaardigheden te delen en good practices en expertise van de partners onderling uit te wisselen met het oog op het aanreiken van een hoogwaardige service aan de gebruikers binnen het grondgebied.

Opdrachten

De opdrachten van de Sociale Coördinaties (krachtens de omzendbrief van de GGC 2022-2026) luiden als volgt:

 1. de wederzijdse bekendheid van de instellingen bevorderen en een duidelijke identificering van die instellingen door de bevolking mogelijk maken. De Sociale Coördinatie zorgt ervoor dat informatie correct wordt verspreid en dat de standpunten van de gebruikers worden gehoord ;
 2. via het door de diensten van het Verenigd College opgerichte begeleidingscomité, samenbouwen aan een gewestelijk sociaal beleid ;
 3. een plek vormen voor informatie, uitwisseling en discussie ;
 4. het overleg en de implementatie van synergieën en samenwerkingen bevorderen ;
 5. thematische meetings opzetten ;
 6. methodologische tools gebruiken om de behoeften die uit de werkgroepen naar voren komen in kaart te brengen, te verrijken en te toetsen aan de standpunten van andere actoren ;
 7. overheids-, verenigings- en burgerinitiatieven ondersteunen ;
 8. een reflectie stimuleren, adviezen uitbrengen en aanbevelingen doen met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden ;
 9. de specifieke werkgroep van de Federatie van Brusselse OCMW’s ondersteunen en informatie aanleveren in het kader van de strijd tegen de non take-up van rechten.

Werking

Alle organisaties die binnen de gemeente Anderlecht sociaal-gezondheidswerk verrichten, kunnen aansluiten bij de Sociale Coördinatie. Via de Sociale Coördinatie kunnen banden worden gesmeed tussen de verschillende lokale partners, kunnen ze worden geïdentificeerd, kan er kennis worden genomen van hun opdrachten en doelstellingen, kunnen de noden van de Anderlechtenaren in kaart worden gebracht, kunnen middelen worden gedeeld en projecten gezamenlijk opgezet.

De Sociale Coördinatie van het OCMW van Anderlecht organiseert tweemaandelijks (gedurende twee uur) een vergadering die alle partners die in de agenda zijn geïnteresseerd, samenbrengt. Die agenda wordt ofwel rechtstreeks door de verantwoordelijke van de Sociale Coördinatie voorgesteld, ofwel in samenwerking met de op de laatste vergadering aanwezige partners opgesteld. Over het algemeen krijgen de partners tijdens die vergaderingen de kans om hun vzw/organisatie aan de andere aanwezige leden voor te stellen.

Naar aanleiding van een meeting of op verzoek van meerdere partners kunnen er werkgroepen (bv. tenlasteneming van de DOM-doelgroep, begeleiden van slachtoffers van geweld, toegang tot voeding, de digitale kloof en mentale gezondheid) worden opgezet.

De Sociale Coördinatie staat ook in voor de verspreiding van de informatie binnen het eigen netwerk. Ze fungeert dan ook als een soort van doorgeefluik voor allerhande informatie, zoals projectoproepen, activiteiten, meetings, etc.

Om hieraan te kunnen deelnemen moet je lid zijn van de Sociale Coördinatie. Alle leden moeten een Handvest ondertekenen om deel te kunnen nemen aan de vergaderingen.

De uitnodigingen worden samen met de agenda van de vergadering via e-mail verstuurd. Idem dito wat de notulen betreft. De verantwoordelijke stuurt tevens een lijst met de gegevens van de op de vergadering aanwezige leden.

Een beknopt overzicht van eerder verwezenlijkte/onderschreven projecten

Proefproject Lokale welzijns- en gezondheidscontracten (LWGC)

Kits voor kwetsbare mannen en vrouwen

Mobiele kleedkamer

Netwerken die de Sociale Coördinatie van Anderlecht onderschrijft
 • Huis Van Het Kind – Pamperbank
 • Cohésion Sociale de la Commune d’Anderlecht
 • Concertation d’Aide Alimentaire
 • Réseau Hermes Plus
Partnerverenigingen
 • ASBL ADIF Infor-Femmes
 • ASBL Aide et Assistance aux Victimes de Violence
 • Alliance Bruxelloise Coopérative
 • AMO Alhambra
 • AMO Rythme
 • AMO Sésame
 • AMO TCC Accueil
 • Service Communal – Antennes Scolaires
 • ASBL L’Equipe
 • ASBL Les Pouces
 • ASBL UFLED
 • ASBL Ateliers du SAFA
 • Accueil Temps Libre d’Anderlecht
 • Bon vzw
 • CAD De Boei
 • CAW Brussel
 • CAW Westland
 • Centre de Jeunes d’Anderlecht
 • Comensia
 • Community Health Workers
 • ASBL Créé
 • Croix Rouge d’Anderlecht
 • Cultureghem
 • Maison de Quartier La Rosée
 • ASBL DoucheFlux
 • ASBL Equipes Populaires
 • Fédération des Services Sociaux
 • Foyer Anderlechtois
 • Happy Farm
 • ASBL Javva
 • Kind en Gezin
 • ASBL Le Manguier en Fleurs
 • ASBL Les Pissenlits
 • ASBL LinkUp
 • Macadam ASBL
 • Le Service Mado-Sud
 • Maison de la Parenté
 • Service Communal – Maison de la Participation
 • ASBL Maison Verte et Bleue
 • Medikuregem
 • Mission Locale d’Anderlecht
 • Mission Locale d’Anderlecht – Trajectoires Jeunes
 • Mutualité Chrétienne Saint-Guidon
 • ONE d’Anderlecht
 • PIF 1070 / Infor Jeunes
 • Planning Familial Aimer à l’ULB
 • Planning Familial Séverine
 • Planning Familial du Midi
 • Projet Lama
 • ASBL Saving Lives Union
 • ASBL Sémaphore
 • Service Communal – Affaires sociales
 • Service Communal – Egalité des Chances
 • Service Communal – Prévention
 • Service Social de Cureghem
 • Service de Santé Mentale l’Eté
 • Syndicat des Locataires
 • ULAC
 • ASBL Ici et d’Ailleurs

Contactgegevens voor de partners

Verantwoordelijke Sociale Coördinatie

02/563 55 25

0490 67 22 30

tania.portuesi@cpas-anderlecht.brussels

Openingsuren

Permanentie

Van maandag tot vrijdag


Van 08.00 tot 16.00 uur

Onze partners

Filter by
TitelCategorieAdresBeschrijvingKoppeling