Medische bijstand

Het OCMW van Anderlecht kan je via verschillende kanalen medische bijstand verlenen. Zo zijn er bijvoorbeeld de medische kaarten, de bonnen en betalingsverbintenissen, of nog dringende medische hulp (DMH).

Het OCMW kan je helpen als je:

  • een actief dossier hebt lopen bij het OCMW van Anderlecht en financiële bijstand geniet (leefloon, equivalent leefloon, etc.);
  • in Anderlecht woont;
  • het moeilijk hebt om de arts of de ziekenhuisfacturen te betalen;
  • problemen hebt met je ziekenfonds;
  • niet langer over de nodige middelen beschikt om een arts te betalen of te raadplegen;
  • etc.

Daarbij wordt ernaar gestreefd je hoogwaardige medische en sociale opvolging te garanderen, evenals je een gezondheidszorg en ondersteuning op maat van jouw behoeften aan te reiken. Je gezondheid is immers je hoogste goed. Dergelijke bijstand wordt dan ook verleend opdat medische verzorging, ongeacht de financiële middelen waarover je beschikt, nooit een issue zou mogen zijn.

Contact

Raymond Vander Bruggenlaan 62-64, 1070 Anderlecht

Medische kaarten

Betalingsverbintenissen en bonnen

Dringende medische hulp